Ochrana osobních údajů

Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (dále jen „UP“),

zpracovávala mé osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů,

v tomto rozsahu: jméno a příjmení, bydliště, věk, pohlaví, e-mail, telefonní číslo, údaje o Vaší osobě plynoucí z vyplněných psychologických dotazníků a analýzy kortizolu) a jakékoli další informace naplňující definici osobního údaje, které vzniknou v souvislosti s realizací a administrací provedené analýzy stresu.

Beru na vědomí prohlášení UP, že mé osobní údaje v popsaném rozsahu získala či získá ode mne jakožto subjektu osobních údajů.

Beru na vědomí prohlášení UP, že v souladu s čl. 5 a 6 nařízení budou všechny mé osobní údaje zpracovávány pouze pro tyto účely:

  • administrace a vyhodnocení analýzy stresu (a to buďto samotné analýzy stresu a nebo spojené s osobní konzultací).

Beru na vědomí prohlášení UP, že bude mé osobní údaje zpracovávat těmito způsoby: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení, a to vždy v rámci výše uvedených účelů zpracování osobních údajů; zpracování pro jiný účel je možné pouze na základě mého souhlasu či z důvodů stanovených nařízením.

Beru na vědomí, že moje osobní údaje budou shromažďovat a dále zpracovávat pověření zaměstnanci UP. 

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; v případě, že odmítnu poskytnutí údajů nezbytných k poskytnutí psychoterapeutického poradenství, nebude UP moci psychoterapeutické poradenství, ať již skupinové či individuální poskytnout.

Beru na vědomí, že UP mé osobní údaje neposkytuje třetím osobám (příjemcům). 

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoli tento svůj souhlas se zpracování osobních údajů odvolat, a to stejným způsobem, jako jsem souhlas poskytnul. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Beru na vědomí, že UP uloží mé osobní údaje po dobu, po níž bude trvat některý z důvodů zpracování uvedený v tomto poučení.

Beru na vědomí také následující poučení UP o mých právech v souladu s čl. 13 či 14 nařízení, popř. podle čl. 15 až 22, 34 a 77 nařízení takto:

UP sděluje, že pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů u ní vykonává kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (je možno jej kontaktovat na výše uvedené adrese).

Mám dle čl. 15 nařízení právo získat od UP potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) nařízení. Mám za podmínek čl. 15 nařízení právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů.

Mám dle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se mne týkají, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Mám dle čl. 17 nařízení právo na to, aby UP bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se mne týkají, a to za podmínek stanovených článkem 17 nařízení. 

Za podmínek stanovených čl. 18 nařízení mám právo žádat, aby UP omezila zpracování osobních údajů.

Za podmínek stanovených čl. 20 nařízení mám právo na přenositelnost osobních údajů.

Za podmínek stanovených čl. 21 nařízení mám právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Mám dle čl. 22 nařízení právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mne právní účinky nebo se mne obdobným způsobem významně dotýká, nejedná-li se o některou z právem stanovených výjimek. 

Za podmínek dle čl. 34 nařízení mám právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Mám v souladu s čl. 77 nařízení právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívám, že zpracováním mých osobních údajů je porušeno nařízení.

Další informace o mých právech v oblasti zpracování osobních údajů obsahují čl. 15 až 22 a 34 nařízení.

Potvrzuji tímto, že souhlasím s výše popsaným zpracováním svých osobních údajů, a že jsem byl ve výše uvedeném rozsahu poučen o podrobnostech jejich zpracování Univerzitou Palackého v Olomouci.

KONTAKTNÍ
INFORMACE

Kontakt
ADRESA
Univerzitní 244/22
Olomouc 77900
E-MAIL
laborator@oushi.upol.cz
TELEFON
+420 728 407 390