Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Centra pro psychosociální zdraví s.r.o. patřící pod Institut sociálního zdraví, Univerzity Palackého v Olomouci (OUSHI),

právnické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, evidované u Magistrátu města Olomouce

se sídlem: Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc 9
IČ: 19381093
DIČ: CZ19381093
Kontaktní/poštovní adresa: Univerzitní 22, 77900 Olomouc
tel.: +420 728 407 390
e-mail: laborator@oushi.cz
(dále jen “prodávající”)
pro prodej služeb/zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.laboushi.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Centrum pro psychosociální zdraví s.r.o.  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.laboushi.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“)

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby/zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby/zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Takové osoby prosíme, aby se na Centrum pro psychosociální zdraví s.r.o. obrátili na kontaktní adrese uvedené na konci dokumentu.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující jednoznačně objednáním služby/zboží prostřednictvím webového rozhraní potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti plynoucí prodávajícímu s kupujícímu ze smlouvy uzavřené za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace služeb/zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby/zboží s každým zájemcem. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službě/zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivé služby/zboží. Ceny služeb/zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li tomu u některé služby/zboží výslovně jinak. Ceny služeb/zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním služby/zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním služby/zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je služba/zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s dodáním služby/zboží mimo ČR mohou být dodatečně účtovány.

2.4. Pro objednání služby/zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednané službě/zboží (objednanou službu/zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. místu požadovaného dodání, způsobu úhrady kupní ceny služby/zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby/zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním služby/zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služby/zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost čtrnáct dnů.

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky (akceptací) kupujícímu dle čl 2.5, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Veškeré údaje o uzavření kupní smlouvy eviduje prodávající v elektronické podobě po dobu 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy a předloží je kupujícímu na základě jeho písemné žádosti. 

2.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.10. Kupující vytvořením objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou má kupující sjednánu se svým poskytovatelem takových služeb/zboží (není ze strany prodávajícího zatížen žádným dalším navýšením).

 

3. CENA SLUŽBY/ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu služby/zboží a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2102574952/2010, vedený u Fio banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) s variabilním symbolem shodným s číslem objednávky.

3.1.2. Bezhotovostně online kartou prostřednictvím platební brány

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním služby/zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služby/zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služby/zboží předem.

3.4. Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná do 14 dnů uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby/zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě online platby kartou je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

3.6. Případné slevy z ceny služby/zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji elektronicky na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služba/zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce služby/zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy písemně odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí služby/zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů služby/zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky služby/zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

4.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na kontaktní adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením služby/zboží.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek nastávají účinky odstoupení dnem doručení odstoupení prodávajícímu. Služba/zboží musí být doručeno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením služby/zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy služba/zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího přijal, a to jejich odesláním na bankovní účet, z nějž peněžní prostředky kupující odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení služby/zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující službu/zboží vrátí nebo prokáže, že službu/zboží prodávajícímu odeslal.

4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na službě/zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Do doby převzetí služby/zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.8. Je-li společně se službou/zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se službou/zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ SLUŽBY/ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat službu/zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít službu/zboží při dodání v takovém místě.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno službu/zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním služby/zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí služby/zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů služby/zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba/zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující službu/zboží převzal:

6.2.1. má služba/zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby/zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se služba/zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba/zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. služba/zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je služba/zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. služba/zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u služby/zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese uvedené v záhlaví. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované služby/zboží.

6.6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke službě/zboží zaplacením celé kupní ceny služby/zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy laborator@oushi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji služby/zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování obchodních údajů.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službou/zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač či jiné zařízení sloužící k přístupu na webové rozhraní obchodu. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Kupující a prodávající sjednávají pro řešení vzájemných sporů věcnou a místní příslušnost obecného soudu podle sídla prodávajícího.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

11.4. Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: viz záhlaví obchodních podmínek

11.6. Obchodní podmínky v českém jazyce jsou k dispozici na internetových stránkách www.laboushi.cz.

11.7. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a jakoukoli jinou informací poskytnutou zaměstnanci prodávajícího, mají přednost tyto obchodní podmínky.

11.8. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

11.9. Obchodní podmínky jsou účinné od 1.7.2023.

11.10. Kontaktní údaje prodávajícího:

  • Adresa pro doručování: Univerzitní 22, 779 00 Olomouc
  • e-mail: laborator@oushi.cz
  • telefon: +420 728 407 390

KONTAKTNÍ
INFORMACE

Kontakt
ADRESA
Univerzitní 244/22
Olomouc 77900
E-MAIL
laborator@oushi.upol.cz
TELEFON
+420 728 407 390